Header Ad

Most Viewed

Categories

คอมพิวเตอร์ควอนตัม

คอมพิวเตอร์ควอนตัม ก้าวแรกของเทคโนโลยีโลกอนาคต

คอมพิวเตอร์ควอนตัม

IBM เปิดตัว คอมพิวเตอร์ควอนตัม (quantum computer) ที่มีพลังการประมวลผลมหาศาล ซึ่งรองรับการใช้งานเชิงธุรกิจ ที่มีไว้สำหรับลุกค้าขององค์ธุรกิจ ต้องบอกได้ว่านอกจากจะใช้งานด้านธุรกิจแล้วยังสามารถปรับใช้กับงานด้านเทคโนโลยีทางการทหาร งานด้านอวกาศ รวมถึงงานด้านการแพทย์ ได้ด้วย โดยคอมพิวเตอร์นี้จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่รวดเร็วเร็วมาก เปรียบเสมือนเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำ

ระบบการใช้งานของเจ้าตัวนี้จะมีการใช้ระบบประมวลผลผ่านทางอินเตอร์เน็ตคลาวด์ ซึ่งใช้ชื่อว่า IBM Cloud ปกติแล้วคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของไบนารี่ คอมพิวเตอร์ควอนตัมนี้มีการเก็บที่ต่างออกไป ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคิวบิต ซึ่งมีความพิเศษคือจะมีการประมวลผลได้เร็วมากกว่าในเวลาที่เท่ากัน เหมาะกับการประมวลที่มีความซับซ้อน พูดอย่างง่ายและเข้าใจได้ว่า มันสามารถที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก หรือการวิจัยยาชนิดใหม่ หรือการป้องกันความปลอดภัย สร้างรหัสที่เข้าได้ซับซ้อน ไม่มีใครเจาะข้อมูลได้ เป็นต้น

ซึ่งก็นับว่าเป็นอีกก้าวของ IBM ที่มีการพัฒนาระบบควอนตัมคอมพิวเตอร์นี้เป็นครั้งแรกของโลก และสามารถประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจ นอกเหนือไปจากการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ใช้ในห้องแลปเท่านั้น

และนอกจากนี้อยากที่ทราบกันว่าไม่ได้มีเพียง IBM เพียงเท่านั้น ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยี ยังคงมี google ที่เป็นอีกผู้เล่นสำคัญทางเทคโนโลยี รวมถึง Microsoft ที่ต่างทุ่มเทเพื่อในการพัฒนาระบบต่อไป เชื่อว่าอนาคตเราคงมีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

Forgot Password