Header Ad

Most Viewed

Categories

Day: January 12, 2019

คอมพิวเตอร์ควอนตัม ก้าวแรกของเทคโนโลยีโลกอนาคต

คอมพิวเตอร์ควอนตัม ก้าวแรกของเทคโนโลยีโลกอนาคต

IBM เปิดตัว คอมพิวเตอร์ควอนตัม (quantum computer) ที่มีพลังการประมวลผลมหาศาล ซึ่งรองรับการใช้งานเชิงธุรกิจ ที่มีไว้สำหรับลุกค้าขององค์ธุรกิจ ต้องบอกได้ว่านอกจากจะใช้งานด้านธุรกิจแล้วยังสามารถปรับใช้กับงานด้านเทคโนโลยีทางการทหาร งานด้านอวกาศ รวมถึงงานด้านการแพทย์ ได้ด้วย โดยคอมพิวเตอร์นี้จะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลที่รวดเร็วเร็วมาก เปรียบเสมือนเทคโนโลยีที่มีความก้าวล้ำ ระบบการใช้งานของเจ้าตัวนี้จะมีการใช้ระบบประมวลผลผ่านทางอินเตอร์เน็ตคลาวด์ ซึ่งใช้ชื่อว่า IBM Cloud ปกติแล้วคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของไบนารี่ คอมพิวเตอร์ควอนตัมนี้มีการเก็บที่ต่างออกไป ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของคิวบิต
Read More

Forgot Password