Header Ad

Most Viewed

Categories

Day: May 16, 2019

ธุรกิจระหว่างประเทศ คือ? มีอะไรไบ้าง?

ธุรกิจระหว่างประเทศ คือ? มีอะไรไบ้าง?

ธุรกิจที่มีการดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปที่เรารู้จักกันว่า เป็นธุรกิจระหว่างประเทศที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งธุรกิจนำเข้าสินค้าหรือว่าส่งออกสินค้าและบริการและอาจจะรวมถึงการร่วมลงทุนของนักธุรกิจต่างชาติ  ธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาเนื่องด้วยแต่ละประเทศจะมีทรัพยากรและปัจจัยในการผลิตที่แตกต่างกันซึ่งในความต้องการสินค้าของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันและในบางครั้งประเทศตนอาจจะมีการผลิตได้มากกว่าความต้องการของคนในประเทศจึงทำให้ธุรกิจระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยปรับสมดุลระหว่างสินค้าและความต้องการของคู่ค้าด้วยกัน ธุรกิจระหว่างประเทศของไทย 1. ธุรกิจส่งออก ที่จะเน้นเกี่ยวกับสินค้าดอกไม้ การเกษตร ผลไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เป็นอย่างดีในขณะเดียวกันที่ประเทศอื่นไม่สามารถทำได้ 2. ธุรกิจนำเข้า เน้นเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องจักรกล ประเทศที่เป็นคู่ค้าของไทย เช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
Read More

Forgot Password