Header Ad

Most Viewed

Categories

Tag: เทคโนโลยีปัจจุบัน

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันเทคมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่มากมาย เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานจริงในชีวิตประวันของเรา เทคโนโลยีมีช่วยฝนความสะดวกในการดำเนินชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆ เช่นที่เห็นอย่างชัดเจนคือ การชำระเงินต่างๆด้วยระบบออนไลน์อินเตอร์เน็ต ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็จ่ายบิลต่างๆได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องถือใบเสร็จไปจ่ายที่สำนักงานใดๆ เป็น ลองมาดูว่านอกเหนือที่นี้มีเทคโนโลยีใดบ้างที่มีความสำคัญและช่วยให้ชีวิตมีความง่ายขึ้น 1. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ว่าด้วยเรื่องของสื่อสาร ที่ในสมัยอดีตจะติดต่อกันได้จากจดหมาย พัฒนามาจนมีการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ จนปัจจุบันเป็นการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์ รวมไปถึงยังได้ติอต่อเพื่อนได้จากทั่วโลก 2. เทคโนโลยีที่จะมาพร้อมกับระบบการขนส่ง เป็นความก้าวหน้าทางด้านการพัฒนาระบบขนส่งที่ทำให้มีความรวดเร็วและว่องไวขึ้นมาก
Read More

Forgot Password